αναθεμα

Часть речи: имя существительное. | См. также αναθεματιζω

Употребление в Новом Завете: 6 раз

Значение: буквально “установленное“ (от глагола τιθεμι с приставкой ανα).

  • Согласно Большому древнегреческому словарю, у Феокрита и в Палатинской антологии используется в значении “приношение по обету”; у Плутарха– “мемориальная надпись, посвящение”.
  • В Новом Завете используется в значении “отлучение” (сопровождающееся проклятием), “отлученный” (подвергнутый проклятию), “клятва”
    • αναθεμα в отношении человека – Рим 9:3; 1Кор 16:22; Гал 1:8, 9
    • αναθεμα в отношении Иисуса Христа – 1Кор 12:3
    • αναθεμα как “клятва” – Деян 23:14

Перевод в Синодальной версии:

Деян 23:14 Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν· ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον.
Рим 9:3 я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα
1Кор 12:3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει· Ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν· Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
1Кор 16:22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. μαράνα θά.
Гал 1:8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.
Гал 1:9 Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

July 9, 2011   Posted in: Uncategorized  No Comments